Các dự án tiêu biểu

Bao bì YOYO MILK

Thương hiệu DC GYM

Thương hiệu WILD HOGS

Space Created

The Red Pill

Thương Hiệu MOLECULE

Catalouge PINOCCHIO

Catalouge CHRUD

Thương Hiệu FURNI

Logo Mơ Cupcake

Thương Hiệu Blackgold

Thương Hiệu Lowrider

Thương hiệu Freespirit

Thương Hiệu Handmade

Thương Hiệu Space

Các đối tác đã đồng hành cùng VADS

Blog thương hiệu